عناوین تولیدات در دست اقدام مرکز:

ü      ساخت فیلم آموزشی سرطان پوست و پیشگیری از آن در کشاورزان

ü      ساخت فیلم آموزشی پیشگیری از پدیکولوزیس در دانش آموزان

ü      ساخت فیلم آموزشی بهداشت دهان و دندان در کودکان پیش دبستانی

ü      ساخت فیلم آموزشی افزایش فعالیت فیزیکی در دانش آموزان دختر

ü      ساخت فیلم آموزشی بهبود تغذیه در زنان باردار