آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د  فارابی -  دانشکده بهداشت -  گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت - مرکز تولید رسانه های آموزشی 

 

 کدپستی: 6719851351

تلفن : 08338262052