امروزه رسانه های آموزشی نقش مهمی در افزایش یادگیری و تعمیق آن دارند و در این راستا استفاده از فن آوری اطلاعات جهت بهبود روشهای یاددهی و یادگیری به یکی از ضرورتها والویتهای مهم در حوزه آموزش تبدیل شده است. با توجه به اهمیت طراحی و تولید رسانه های آموزشی سلامت محور در امر آموزش و ارتقای سلامت، این مرکز با هدف کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از سال 1396 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه راه اندازی شده است. دانشجویان می توانند با راهنمایی اساتید مربوطه نسبت به تولید رسانه های آموزشی در این مرکز اقدام نمایند . علاوه بر این ، این مرکز آمادگی دارد در راستای تولید رسانه های سلامت محور به سایر بخشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدمات لازم را هم ارائه نماید.