مهرداد کرمی

 

  مدیریت مرکز

    مهرداد کرمی سیاسیاهی

   فارغ التحصیل ادبیات تئاتر و تئاتر درمان

      مددکار اجتماعی و نوروتراپ