مهرداد کرمی

 

                                                  ریاست مرکز

                                           دکتر حسین اشتریان

                                         دکترای تخصصی (PhD)

                            رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

                                        مرتبه علمی :دانشیار