رسالت مرکز

ایجاد بستر مناسب جهت طراحی ، تولید ، اجرا و ارزیابی رسانه های آموزشی سلامت محور و معرفی تولیدات جهت استفاده آحاد جامعه